Als de douane onregelmatigheden constateert in een invoeraangifte en een uitnodiging tot betaling (UTB) oplegt aan een (douane)expediteur, dan zal deze expediteur zijn kosten en risico’s wensen te verleggen naar zijn opdrachtgever. Hij zal daarbij veelal een beroep doen op de Fenex condities. In hoeverre staat hij daarbij in zijn recht?

Bankgarantie

Op eerste verzoek van de expediteur zal de opdrachtgever zekerheid moeten stellen, bijvoorbeeld in de vorm van een bankgarantie (17 lid 5 Fenex). Deze bepaling is van groot praktisch belang. Het zou niet de eerste keer zijn dat een opdrachtgever failleert lopende het bezwaar tegen de UTB. De verplichting om zekerheid te stellen ten gunste van de expediteur heeft de opdrachtgever ook als hij al een bankgarantie heeft afgegeven aan de douane.

Rekening betalen

De daadwerkelijke vergoedingsplicht is opgenomen in artikel 17 lid 7 Fenex. Dit artikel bepaalt met zoveel woorden dat de opdrachtgever verplicht is de UTB en eventuele boetes te voldoen. Overigens vloeit dit normaal gezien ook voort uit de expeditieopdracht. Die opdracht strekt immers tot het doen van aangifte voor rekening en risico van de opdrachtgever (of zijn principaal). De expediteur zal meestal dus ook zonder een beroep op de Fenex condities aanspraak kunnen maken op betaling door de opdrachtgever (zo ook: Rechtbank Rotterdam 9 november 2011, S&S 2013/8 ‘Superbigou’).

Aansprakelijkheid expediteur

Heeft de douane-expediteur fouten gemaakt, dan is van belang dat het voorgaande niet in de weg staat aan zijn aansprakelijkheid. De opdrachtgever zal dus verplicht zijn de UTB en boetes te voldoen c.q. zekerheid te stellen, maar kan in voorkomende gevallen tegelijkertijd aanspraak maken op schadevergoeding (zo ook: Rechtbank Rotterdam 22 augustus 2012, S&S 2013/80).

Tot slot, het komt veel voor dat expediteurs bezwaar of beroep instellen tegen de UTB’s. Dit valt niet zonder meer onder de oorspronkelijke opdracht. De procedurekosten kan hij dan ook niet zondermeer doorbelasten aan de opdrachtgever. Mijn advies is om daar duidelijke afspraken over te maken.